Jump to content
shark

Обновени команди към NS (NickServ) и CS (ChanServ)

Recommended Posts

Всички команди към NS (NickServ) и CS (ChanServ) са валидни както с /msg ns така и с краткия алиас /ns - ПРИМЕР - /msg ns help или /ns help,  /msg cs help или /cs help , както и /msg nickserv help или /nickserv help, /msg chanserv help или /chanserv help. За пълен списък с командите напишете /msg cs help all, /msg ns help all или /cs help all, /ns help all.

NS (NickServ) команди

/msg NS REGISTER <password> <e-mail>

/msg NS CONFIRM <token code> Регистрира псевдоним nick с който сте в момента (ако не е регистриран), като password e паролата ви за identify, a your@email.com е адресът на пощата ви, на който ще бъде изпратен token код, който до 24 часа трябва да напишете към командата CONFIRM за да завършите регистрацията. Паролата е чувствителна към големината на буквите. При проблем с получаване на token code се обърнете към администратор.
Използвайте трудни пароли!
Ако не ползвате nick-a (с идентифициране) над 60 дни, регистрацията му се прекратява (не важи за псевдоними със сетнат NOEXPIRE).

/msg NS IDENTIFY 
/msg NS ID 
//.msg ns id $$?*  Удостоверявате собствеността на nick-а си (идентификация).
С последната команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички (за mIRC клиент).

/msg NS LOGOUT Прекратявате сесията си като идентифициран потребител с nick-a си.
Работи само ако nick-a няма включен SET KILL.

/msg NS INFO 
//msg ns info $me Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда (за mIRC клиент).
/helpop umodes - Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <+|->
/mode +i Променяте modes на nick-a си.

+а - не ви показва idle-time при /whois ( не важи за администраторите)
+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - скрива списъка с каналите в които сте при /whois 
+g - не приемате лични съобщения, освен от тези в ACCEPT list
+D - не виждате какво се пише в каналите
/accept nick
/accept -nick
/accept * Ако имате mode +g на nick-a си, определяте кой може да ви пише.
Добавяте и махате никове от списъка,
преглеждате кои са записани.

/msg NS LIST <pattern> [sUSPENDED] [NOEXPIRE] [uNCONFIRMED] Изкарва всички регистрирани псевдоними, съдържащи <pattern> в себе си във формат nick!user@host. Псевдоними с включена PRIVATE опция са видими само за Services Operators. Псевдоними с включена NOEXPIRE опция се показват с ! отпред. 

/msg NS SET AUTOOP ON|OFF Включва/изключва автоматичен VOICE/HALFOP/OP/PROTECT/OWNER статус на ника ви от CS (ChanServ) при влизане в даден канал, в който имате нужния ACCESS.

/msg NS SET EMAIL <e-mail> Променяте имейла към вашия псевдоним. При използване на /msg NS INFO <nickname> добавения имейл ще се показва към информацията с псевдонима ви. Задължително трябва да сте идентифициран в NS (NickServ) за да може да промените имейла си.

/msg NS RESEND С тази команда пращате нов token-code за CONFIRM на вашия псевдоним. При затруднения с получаването на такъв код, се обърнете към администратор.

/msg NS SET GREET <text>  Дoбавяте поздравително съобщение към вашия псевдоним.

/msg NS SET PASSWORD <newpassword>  Променяте паролата на nick-a си. Отново задължително трябва да сте идентифициран в NS (Nickserv) 

/msg NS ACCESS ADD
/msg NS ACCESS DEL 
/msg NS ACCESS LIST Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify. (също като горните команди).

/msg NS SET KILL ON|OFF|QUICK|IMMED Включва/изключва опция, при която ако някой ползва nick-a ви и не се идентифицира до 1 минута, автоматично ще бъде сменен с ник CyberGuest_ . При опция QUICK трябва да се идентифицирате до 20 секунди или ника ви ще бъде сменен с CyberGuest_ . При включена опция IMMED  ако някой влезе с nick-a ви от неизвестна хостмаска, ника му ще бъде веднага сменен на CyberGuest_ . Предварително задайте хостмаски с ACCESS ADD от горните команди.

/msg NS SET PRIVATE ON Скрива info-то на nick-а ви при използване на LIST и INFO команда.

/msg NS SET MESSAGE ON|OFF |off> Променя метода на комуникация на вашия псевдоним със Services. При включена опция NS ще ви изпраща лични съобщения, при изключена опция, съобщенията ще ви излизат под формата на notice.

/msg NS SET URL <url> Добавя url страница към вашия псевдоним.

/msg NS SET HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON|OFF} Скрива различните видове информация за вашия псевдоним при използване на NS INFO команда. Можете да скриете вашият e-mail, достъп до Services (ако имате такъв) вашата хостмаск-а, последно използваното от вас quit-съобщение. С втория параметър ON|OFF включвате/изключвате избраната от вас опция.

/msg NS RECOVER <nickname> <password> Бърза команда за освобождаване на nick-a ви. А ако някой друг ползва вашият nick, той ще бъде kill-нат от services.

/msg NS SET SECURE ON|OFF Включва/изключва опция, при която трябва задължително да сте се идентифицирали с ника си, за да бъдете разпознат от Services като негов собственик. Добавете си вашата хостмаска преди да включите тази опция.

/msg NS SET KEEPMODES ON|OFF Включва/изключва опция при която NS запаметява поставените модове на вашия псевдоним и автоматично ги SET-ва, при следваща идентификация.

/msg NS GROUP <nick> <password> Добавяте друг псевдоним към вашия основен ник/акаунт. Ника към който добавяте даден псевдоним трябва да е регистриран задължително, като използвате едни и същи привилегии - ACCESS в канали, хостмаски и т.н. Препоръчително е да добавяте нерегистрирани псевдоними към вашия основен ник/акаунт, като те биват автоматично регистрирани със същия имейл и парола, както основния.

/msg NS SET display <new-display> Променяте зададения основен ник/акаунт във вашата група с друг. Новия ник трябва да бъде задължително във вашата група псевдоними.

/msg NS GLIST Изкарва всички добавени псевдоними към вашия ник/акаунт.

/msg NS RESETPASS <nickname> <email> С тази команда пращате инструкции как да смените паролата на избрания псевдоним към e-mail-а на съответния. E-mail-а трябва да съвпада задължително със сетнатия при REGISTER.

/msg NS STATUS <nickname> Връща информация дали даден потребител е фактическия собственик на съответния псевдоним. Ако <nickname> не е зададен като опция, връща вашия статус.

CS (ChanServ) команди

/msg CS REGISTER <#channel> Регистрира канал #channel (nick-a ви става founder на канала). Необходимо е nick-а ви да е регистриран в NS (Nickserv) , да имате OWNER(+q/~) статус в канала и разбира се той да не е регистриран. Ако бъде прекратена регистрацията на nick-a на founder-a и няма добавен successor , следващия с най-висок level става owner. Ако никой с add в access list не влиза над 30 дни, се прекратява регистрацията на канала.

/msg CS INFO <#channel> Показва подробна информация за канала (founder, възраст, описание, сетнати опции и т.н.).

/msg CS DROP <#channel> Прекратява регистрацията на даден канал. Използва се само от founder-а на дадения канал.

/msg CS INVITE <#channel> <nickname> Получавате/давате покана за достъп до модериран с +i канал. При липса на параметър <nickname> поканата важи за вас. Изисква се ниво на достъп до OP или AOP .

/msg CS GETKEY <#channel> Получавате ключ за достъп до канал модериран с +к <key> . 

/msg CS ACCESS <#channel> ADD <nickname/hostmask> level Добавяте ник/хостмаска в ACCESS на даден канал с посочен левел. За подробен списък с левелите и тяхното предназначение, вижте команда LEVELS LIST по-долу.

/msg CS ACCESS <#channel> DEL <nickname/hostmask/entry-num> Премахвате ник/хостмаска/номер-на-ник-в-листа от ACCESS на канала.

/msg CS ACCESS <#channel> LIST Изкарва списъка с добавените потребители в ACCESS на дадения канал.

/msg CS ACCESS <#channel> VIEW По-подробна информация с добавените потребители в ACCESS - като кой кого е добавил, дата на добавяне, както и дали потребителя е онлайн в момента.

/msg CS ACCESS <#channel> CLEAR Изчиствате списъка с потребители в ACCESS LIST.

/msg CS QOP/SOP/AOP/HOP/VOP <#channel> ADD <nickname/hostmask> Добавяте ник/хостмаска към различните нива на достъп до вашия канал.

QOP - Потребителя получава OWNER (+q/~) статус. 

SOP - Потребителя получава PROTECT (+a/&) статус.

AOP - Потребителя получава OP (+o/@) статус.

HOP - Потребителя получава HALFOP (+h/%) статус.

VOP - Потребителя получава VOICE (+v/+) статус.

Нивата за достъп са подредени в низходящ ред, като най-високия има достъп до всеки следващ - ПРИМЕР - QOP добавя/променя/премахва SOP/AOP/HOP/VOP , SOP добавя/променя/премахва AOP/HOP/VOP и т.н.

/msg CS QOP/SOP/AOP/HOP/VOP <#channel> DEL <nickname/hostmast/entry-num Премахвате ник/хостмаска от различните списъци за достъп до вашия канал. С <entry-num> премахвате ник/хостмаска по номера чрез който фигурира в дадения списък.

/msg CS QOP/SOP/AOP/HOP/VOP <#channel> LIST  Преглеждате различните списъци за достъп до вашия канал.

/msg CS QOP/SOP/AOP/HOP/VOP <#channel> CLEAR Изчиствате различните списъци за достъп до вашия канал.

/msg CS AKICK <#channel> ADD <nickname/hostmask> <text> Добавяте ник/хостмаска към AKICK LIST на даден канал. С параметър <text> посочвате причина за добавянето на дадения ник/хостмаска. По подразбиране само потребители с ниво за достъп до AKICK или SOP имат достъп до командата.

/msg CS AKICK <#channel> DEL <nickname/hostmask/entry-num Премахвате ник/хостмаск от AKICK LIST на даден канал. С параметър <entry-num> посочвате номера на ник/хостмаск-ата, която искате да премахнете в списъка.

/msg CS AKICK <#channel> LIST Преглеждате списъка с AKICK-натите никове/хостмаски.

/msg CS AKICK <#channel> VIEW По подробна информация за списъка с AKICK-нати никове/хостмаски.

/msg CS AKICK <#channel> CLEAR Изчиства списъка с AKICK никове/хостмаски.

/msg CS BAN <#channel> <+time> <nickname/hostmask> <text> Поставя BAN чрез CS (ChanServ) на даден ник/хостмаска.  С параметър <text> посочвате причина за BAN. С параметър <+time> посочвате времетраене на бана ( може да се посочи s-секунди, m-минути, h-часове, d-дни, Пример - +1d = 1 ден времетраене ). По подразбиране само ник/хостмаска с ниво на достъп до BAN или AOP могат да ползват командата.

/msg CS UNBAN <#channel> <nickname/hostmask> Премахвате даден ник/хостмаска от BAN чрез CS (ChanServ). Ако не посочите параметър <nickname/hostmask> премахва евентуално вас. Изисква се ниво на достъп до BAN или AOP за да можете да използвате командата.

/msg CS KICK <#channel> <nickname/hostmask> <text> Киквате през CS (ChanServ) даден потребител/хостмаска. С параметър <text> посочвате причината за KICK. Изисква се ниво за достъп до KICK, OP или AOP.

/msg CS SEEN <nickname> Дава информация относно даден ник кога за последно е влизал в чата. Изисква се ника който SEEN-вате да бъде регистриран в NS (NickServ). За по подробна информация ползвайте SeenServ услугата.

/msg CS ENTRYMSG <#channel> ADD <text> Добавяте съобщение което CS (ChanServ) ще показва при влизане на даден потребител в канала. Може да добавяте едно или няколко съобщения, които ще се показват едно под друго.

/msg CS ENTRYMSG <#channel> DEL <num> Изчиствате даден номер на съобщение което CS (ChanServ) показва при влизане в канала.

/msg CS ENTRYMSG <#channel> LIST Показва списъка със съобщения които CS (ChanServ) показва при влизане в канала.

/msg CS ENTRYMSG <#channel> CLEAR Изчиства всички съобщения които CS (ChanServ) показва при влизане в канала.

Изисква се ниво на достъп до SET за да може да използвате ENTRYMSG опцията.

/msg CS SET <опция> #канал <параметър> Задавате различни настройки на вашия канал. Валидните опции са :

SET AUTOOP ON|OFF Включвате|изключвате автоматичните  VOICE/HALFOP/OP/PROTECT/OWNER режими, които CS (ChanServ) поставя на ник/хостмаска при влизане в канала.

SET BANTYPE <bantype> Поставяте типа BAN който CS (ChanServ) ще поставят в канала. Валидните bantype са: 

0:  бан във формата *!user@host
1:  бан във формата *!*user@host
2:  бан във формата *!*@host
3:  бан във формата *!*user@*.domain

SET DESC <текст>

SET DESCRIPTION <текст> Задавате описание което ще се показва при CS INFO.

SET EMAIL  <parameters> Задавате имейл на даден канал който ще се показва при CS INFO.

SET URL  <url> Задавате интернет страница на даден канал, която ще се показва при CS INFO.

SET FOUNDER  <nickname> Задавате собственик (Founder) и съответно премахвате вас от даден канал. Ника който задавате задължително трябва да е регистриран в NS (NickServ) . Изисква се ниво на достъп до FOUNDER.

SET SUCCESSOR <nickname> Задавате наследник (Successor) на даден канал. Ако регистрацията на ника на Founder в NS (NickServ) изтече, наследника автоматично става Founder на канала.

SET KEEPMODES  ON|OFF Включва|изключва запазването на режими, поставени при регистрацията на даден канал. 

SET KEEPTOPIC  ON|OFF Включва|изключва запазването на топик, поставен при регистрацията на даден канал.

SET PEACE ON|OFF Включва|изключва PEACE режим. При включена опция потребител не може да кик/бан или премахва статус от потребител с ниво на достъп равно или по голямо на неговото.

SET PRIVATE ON|OFF Скрива информацията за даден канал и показването му в LIST.

SET SECURE ON|OFF При включена SECURE опция само никове идентифицирали се в NS (NickServ) могат да ползват командите към CS (ChanServ) ако разбира се имат необходимото ниво на достъп.

SET SECUREFOUNDER ON|OFF При включена SECUREFOUNDER опция само реалния собственик (FOUNDER) може да използва DROP командата, да променя FOUNDER/SUCCESSOR ник или да променя +q (QOP/OWNER) .

SET SECUREOPS ON|OFF При включена SECUREOPS опция само потребителите с ниво на достъп могат да получават OP/PROTECT/OWNER статус в канала.

SET SIGNKICK ON|LEVEL|OFF Включвате|изключвате KICK опцията през CS (ChanServ). При използване на LEVEL само потребители с ниво на достъп до KICK ще могат да ползват командата.

/msg CS LEVELS <#channel> SET <type> <level> Задавате достъп до даден тип левел. За подробно описание на LEVELS и тяхното предназначение вижте LEVELS DESC по-долу.

/msg CS LEVELS <#channel> DIS|DISABLE <type> Включвате|изключвате използването на даден тип левел.

/msg CS LEVELS <#channel> LIST Изкарва списък с левелите в даден канал, както и нивата за достъп до тях.

/msg CS LEVELS <#channel> RESET Връща настройките за нива на достъп до първоначалното сетнатите по подразбиране. Забележка - използването на LEVELS изисква ниво на достъп до FOUNDER.

/msg CS HELP LEVELS DESC Пълен списък на нивата за достъп и тяхното предназначение.

ACCESS_CHANGE Позволява да модифицирате/променяте access list на канала.

ACCESS_LIST Позволява да виждате списъка с потребители в access list на канала.

NOKICK При включен NOKICK потребителите не могат да бъдат киквани през CS (ChanServ).

FANTASIA Достъп до публични команди през CS (ChanServ).

GREET Достъп до поздравително съобщение при влизане в канала.

AUTOVOICE Автоматичен VOICE (+v/+) при влизане в канала.

VOICE Достъп до VOICE/DEVOICE командите през CS (ChanServ).

INFO Достъп до списъка с информация  за даден канал (founder, възраст на канала, поздравително съобщение и т.н.).

SAY Достъп до SAY и ACT командите. 

AUTOHALFOP Автоматичен HALFOP (+h/%) при влизане в канала.

HALFOP Достъп до HALFOP/DEHALFOP командите през CS (ChanServ).

KICK Достъп до KICK през CS (ChanServ).

TOPIC Достъп до TOPIC командите през CS (ChanServ).

BAN Достъп до BAN през CS (ChanServ).

MODE Достъп до MODE командите през CS (ChanServ).

GETKEY Достъп до GETKEY през CS (ChanServ).

INVITE Достъп до INVITE през CS (ChanServ).

UNBAN Достъп до UNBAN през CS (ChanServ).

AUTOOP Автоматичен OP (+o/@) при влизане в канала.

OP Достъп до OP/DEOP командите през CS (ChanServ).

AUTOPROTECT Автоматичен PROTECT (+a/&) при влизане в канала.

PROTECT Достъп до PROTECT/DEPROTECT командите през CS (ChanServ).

AKICK Достъп до AKICK командите през CS (ChanServ).

BADWORDS Позволява да редактирате списъка със забранени думи в канала.

ASSIGN Достъп до ASSIGN/UNASSIGN командите, позволяващи ви да вкарате/изкарате бот/сървис в канала.

MEMO Позволява ви да четете списъка със съобщения сетнати през CS (ChanServ).

SET Достъп до SET командите през CS (ChanServ).

AUTOOWNER Автоматичен OWNER (+q/~) при влизане в канала.

OWNER Достъп до OWNER/DEOWNER командите през CS (ChanServ).

FOUNDER Пълен достъп до всички левели, позволява редактиране - един вид потребител с достъп до FOUNDER фактически се превръща в допълнителен собственик на канала.

ЗАБЕЛЕЖКА - Възможните опции за всеки левел са - номер, DIS|DISABLE(включен|изключен) и founder only т.е само собственика на канала има достъп до дадения левел.

/msg CS TOPIC <#channel> SET <text> Слагате TOPIC (тема на разговор) през CS (ChanServ) в даден канал. При липса на параметър <текст> премахвате темата на разговор.

/msg CS TOPIC <#channel> APPEND <text> Добавяте <текст> към топика на даден канал, който ще се покаже пред предишния добавен топик.

/msg CS TOPIC <#channel> UNLOCK|LOCK Отключва|заключва топик в даден канал. При сетната LOCK опция топика може да се променя само през CS (ChanServ).

/msg CS MODE <#channel> LOCK ADD|SET|LIST <modes> Заключвате различни режими на вашия канал. За повече информация /msg CS HELP MODE.

/msg CS MODE <#channel> CLEAR <modes> Изчиствате поставени режими в даден канал. Валидните опции са bans, exempts, inviteoverrides, ops, halfops, voices. Ако не е зададен параметър <modes> изчиства всички режими освен тези по подразбиране.

/msg CS OP|DEOP <#channel> <nickname> Давате|премахвате OP(@) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до OP за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус.

/msg CS VOICE|DEVOICE <#channel> <nickname> Давате|премахвате VOICE(+) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до VOICE за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус.

/msg CS HALFOP/DEHALFOP <#channel> <nickname> Давате|премахвате HALFOP(%) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до HALFOP за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус. 

/msg CS PROTECT/DEPROTECT <#channel> <nickname> Давате|премахвате PROTECT(&) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до PROTECT за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус.

/msg CS OWNER/DEOWNER <#channel> <nickname> Давате|премахвате OWNER(~) статус на даден ник през CS (ChanServ). Изисква се ниво на достъп до OWNER за да използвате командата. Ако не е посочен <nickname> дава/премахва вашия статус.

/msg CS DOWN <#channel> <nickname> Изчиства режими поставени на даден ник в канала. Важи йерархията т.е OWNER/PROTECT/OP/HALFOP/VOICE премахва на долните нива в низходящ ред.

/msg CS SYNC <#channel> Синхронизира модовете поставени на потребителите в канала със статуса който им съответства в списъка за достъп в канала.

За пълен списък с модовете, които можете да приложите в даден канал, както и тяхното описание  - напишете /helpop chmodes 

Редактирано от shark
  • Thanks 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Guest
Темата е заключена и Вие нямате право да коментирате в нея.

×